CFO for growing green business

Published On: July 11, 2024Categories: News

FOR ENGLISH, SEE BELOW

Vil du være en uvurderlig del af en dynamisk og målrettet organisation og bidrage til at reducere de globale CO₂-udledninger med 1.000.000 tons inden 2030?

Lyras er en scaleup virksomhed som har udviklet en ny metode til bakteriebekæmpelse i ugennemsigtige væsker og sælger løsningen globalt, dog med fokus på Europa og USA. Lyras er ved at få fodfæste i Danmark og Nordeuropa med løsningen og ser frem mod en væsentlig skalering af virksomheden. De grundlæggende systemer til at starte vækstrejsen er på plads, du får mulighed for at sætte dit præg på de fremtidige økonomiske og forretningsmæssige processer.

Du får følgende ansvarsområder og arbejdsopgaver:

Økonomisk rapportering og analyse:

 • Udarbejdelse af budgetter, måneds- og kvartalsregnskaber, forecasts og årsrapportering.
 • Drive driftsøkonomiske analyser og rapportering. Herunder udvikling og implementering af effektive performance management systemer i samarbejde med den øvrige ledelse og organisation.
 • Sikre effektive rapporteringsprocesser og en velfungerende bogholderifunktion.

Likviditetsstyring og finansiel administration:

 • Ugentlig ordreindgang og likviditetsstyring.
 • Håndtering af moms, skat og rapportering til Danmarks Statistik.

Projekt- og investeringsstyring:

 • Investeringsbudget og projektregnskaber, inkl. projektrapportering af støttede projekter.
 • For- og efterkalkulation af kundeordrer og udviklingsprojekter.

Administrativ ledelse:

 • Overordnet ansvar for koncernens administrative opgaver og IT-systemer.
 • Ledelse af en administrativ medarbejder og samarbejde med indkøbsansvarlig.
 • Ansvar for løn, GDPR, leasingaftaler, forsikringer, og særlige leverandøraftaler.

Forhandling og leverandørstyring:

 • Forhandling med leverandører på administrative ydelser og samarbejde med revision.

Processoptimering og effektivisering:

 • Bidrage til effektivisering og optimering af processer og forretningsgange.
 • Tilpasning og styring af ERP-system (Microsoft Business Central).

Strategisk planlægning og bestyrelsesarbejde:

 • Strategiarbejde og langsigtet økonomisk planlægning.
 • Materiale og deltagelse i bestyrelses- og direktionsmøder.

 

Du har base på kontoret i Aalborg, hvor du får en central position i organisationen i tæt samarbejde med CEO, Mark Kalhøj Andersen, som du får reference til og CTOO, Nete Zarp Nielsen.

Økonomisk eksekvering og nærværende leder

For at lykkes i rollen som CFO er det først og fremmest afgørende, at du er en nærværende leder med ægte interesse i andre mennesker.

Som person er du positiv, energisk og tillidsvækkende, og det falder dig naturligt at give noget af dig selv for at blive en del af teamet. Din kommunikationsstil er direkte og ærlig – men altid med mennesket overfor dig for øje.

Med din solide faglighed har du styr på eksekvering af forretningsprocesser og pro-aktiv økonomistyring, hvilket er med til at sikre, at du hurtigt anerkendes som en dygtig leder og en professionel sparringspartner. Din nysgerrighed og lyst til at lære nyt spiller godt sammen med din strukturerede tilgang til opgaveløsning og handlekraft som kendetegner din tilgang til dit arbejde, og derfor kan man trygt stole på, at du følger op – og følger til dørs. Rettidig og valid regnskabsmæssig rapportering er en basis kompetence for dig.

Uddannelsesmæssigt kommer du formentligt med en akademisk baggrund såsom cand.merc., HD(R) eller lignende som du har bragt i spil i en lignende lederstilling, hvor du har haft det økonomiske ansvar. Der foretrækkes kandidater med minimum 5 års relevant erfaring som enten CFO eller økonomichef i en mellemstor projekt- og produktionsorienteret teknologivirksomhed.

Vi tilbyder: Et spændende job i en innovativ virksomhed med et stærkt sammenhold og en enestående entreprenørkultur. En mulighed for at komme ombord på en unik rejse, sammen med et fantastisk hold af positive og engagerende kolleger. En lønpakke med sundhedsforsikring, pension og en personaleforening med mange sociale aktiviteter.

Om Lyras

Lyras vandt FINANCE IMPACT Award 2024 i teknologikategorien, som tildeles en virksomhed, der demonstrerer innovative måder at bruge teknologi på for at forbedre miljømæssige, sociale og styringsmæssige aspekter af deres drift.

Lyras har udviklet den banebrydende teknologi raslysering. Den inaktiverer mikroorganismer i drikkevarer og andre uigennemsigtige væsker ved hjælp af UV-lys. Med raslysering spares mellem 60 og 90 procent energi og 60 til 80 procent vand i forhold til traditionel pasteurisering.

Raslysering benytter en UV-lyskilde, der er forsynet med et lysfilter, der koncentrerer en bestemt type lys. Væske ledes forbi lyset i en kontrolleret bevægelse, så alt belyses. Dermed inaktiveres alle uønskede mikroorganismer effektivt. Samtidig bevares mere af den oprindelige smag samt vitaminer og proteiner.

 


 

Do you want to be an invaluable part of a dynamic and purposeful organization and contribute to reducing global CO₂ emissions by 1,000,000 tonnes by 2030?

Lyras is a scaleup company that has developed a new method for bacteria control in opaque liquids and sells the solution globally, although with a focus on Europe and the USA. Lyras’ solution is gaining a foothold in Denmark and Northern Europe and therefore we are looking into a significant scaling of the company. The basic systems to start the growth journey are in place, but you will have the opportunity to leave your mark on the future economic and business processes.

You will have the following areas of responsibility and tasks:

Financial reporting and analysis

 • Preparation of budgets, monthly and quarterly accounts, forecasts and annual reporting.
 • Drive economic analyzes and reporting, including development and implementation of effective performance management systems in collaboration with the other management and organization.
 • Ensure effective reporting processes and a well-functioning bookkeeping function.

Liquidity management and financial administration

 • Handling VAT, tax and reporting to Statistics Denmark.
 • Investment budget and project accounts, incl. project reporting of supported projects.

Project and investment management

 • Pre- and post-calculation of customer orders and development projects.
 • Overall responsibility for the group’s administrative tasks and IT systems.

Administrative management

 • Management of an administrative employee and cooperation with the purchasing manager.
 • Responsibility for wages, GDPR, leasing agreements, insurances and special supplier agreements.
 • Negotiation with suppliers on administrative services and cooperation with audit.

Negotiation and supplier management

 • Contribute to the streamlining and optimization of processes and business processes.

Process optimization and supplier management

 • Adaptation and management of ERP system (Microsoft Business Central).

Strategic planning and board work

 • Strategy work and long-term financial planning.
 • Material and participation in board and executive meetings.

You will be based at the office in Aalborg, where you will have a central position in the organization in close collaboration with CEO, Mark Kalhøj Andersen, to whom you will be referred, and CTOO, Nete Zarp Nielsen.

Financial execution and present manager

To succeed in the role of CFO, it is first and foremost crucial that you are a present leader with a genuine interest in other people.

As a person, you are positive, energetic and trustworthy, and it comes naturally to you to give something of yourself to become part of the team. Your communication style is direct and honest – but always with the person in front of you in mind.

With your solid professionalism, you have control over the execution of business processes and pro-active financial management, which helps to ensure that you are quickly recognized as a skilled manager and a professional sparring partner. Your curiosity and desire to learn new things play well together with your structured approach to task solving and drive which characterizes your approach to your work, and therefore you can confidently trust that you will follow up – and follow through. Timely and valid accounting reporting is a basic competence for you.

In terms of education, you probably come with an academic background such as Master of Science in Merchandising, HD(R) or similar which you have brought into play in a similar management position where you have had financial responsibility. Candidates with a minimum of 5 years of relevant experience as either CFO or finance manager in a medium-sized project- and production-oriented technology company are preferred.

We offer: An exciting job in an innovative company with a strong team and a unique entrepreneurial culture. An opportunity to embark on a unique journey, together with a fantastic team of positive and engaging colleagues. A salary package with health insurance, pension and a staff association with many social activities.

About Lyras

Lyras won the FINANCE IMPACT Award 2024 in the technology category, which is awarded to a company that demonstrates innovative ways of using technology to improve environmental, social and governance aspects of their operations.

Lyras has developed the ground-breaking technology raslysation. It inactivates microorganisms in beverages and other opaque liquids using UV light. With raslysation, between 60 and 90 percent energy and 60 to 80 percent water are saved compared to traditional pasteurization.

Raslysation uses a UV light source that is equipped with a light filter that concentrates a specific type of light. Liquid is directed past the light in a controlled movement so that everything is illuminated. This effectively inactivates all unwanted microorganisms. At the same time, more of the original flavor as well as vitamins and proteins are preserved.